Directorate of Urban Land Transport (DULT)

£ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ

£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
£ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ PÀqÉUÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ (rAiÀÄÄJ¯ïn) ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÉ ¸ÀĸÁéUÀvÀ. £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀÅPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üãÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ.F ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀ£ÁðlPÀzÀ £ÀUÀgÀ/¸ÀܽÃAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉAiÀÄ J¯Áè PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀævÉåÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀ£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ¤Ãw (J£ïAiÀÄÄn¦), 2006gÀ C£ÀĸÁgÀ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðvÀAqÀzÀ ²¥sÁgÀ¹£À C£ÀĸÁgÀ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ ¸ÁjUÉ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀĪÀ£ÀÄß (rAiÀÄÄJ¯ïn) AiÉÆÃd£Á ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ.EzÉà ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ £ÀÄjvÀ ºÁUÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢zÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.